انتخاب زبان en

یو پی اس مناسب

یو پی اس مناسب اصولاٌ بر اساس قیمت / کیفیت سنجیده شده و یو پی اسی است که با کمترین قیمت منظور ما را بر آورده سازد . هزینه یو پی اس می تواند درصدی از کل هزینه ریسک نداشتن یو پی اس باشد . ریسک نبود یو پی اس شامل موارد ذیل می باشد :1.آسیب سخت افزاری2.از دست دادن اطلاعات 3.غیر قابل استفاده بودن Down Time 4.حیثیت حرفه ای می توان عددی تا حدود 4 درصد کل خسارت وارده...